Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list opština Srema

(broj 27 od 13.09.2018.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU, UREĐIVANJUI ODRŽAVANJU PIJACA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA I SKULPTURALNIH DELA NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I SAHRANJIVANJU NA TERITORIJI OPŠTINE PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMEN PLOČE NA FASADI DOMA KULTURE U BRESTAČU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU PRAVA PRIVREMENOG KORIŠĆENJA SELA SREMSKI MIHALJEVCI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NA PARCELAMA 354, 355/1, 651 I 653/2 KO SREMSKI MIHALJEVCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI" PEĆINCI ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE "VLADA OBRADOVIĆ KAMENI" PEĆINCI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list opština Srema", br. 27/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex