Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 10/2022 od 09.02.2022.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "PAROBROD" ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)
  • ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA J.P. ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex