Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 8 od 28.06.2019.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Vršca za 2018. godinu sa Obrazloženjem godišnjeg izveštaja o učinku programa, Konsolidovanim izveštajem o izvršenju budžeta i Mišljenjem Državne revizorske institucije
 • Odluka o određivanju procenta javnog kapitala Grada Vršca u "Jat Tehnika" DOO Beograd koji se privatizuje u postupku privatizacije
 • Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti-neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Vršca dela bloka 83a "Novo Groblje" u Vršcu
 • Odluka o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti u Vršcu u ulici Vojvođanskih brigada 72 na katastarskoj parceli 6819 u javnu svojinu Grada Vršca
 • Odluka o izmeni Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Vršca za potrebe izgradnje Novog groblja u Vršcu
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja Mesnoj zajednici Potporanj i ustanovljavanju prava korišćenja u korist Doma zdravlja Vršac, na katastarskoj parceli broj 86 Ko Potporanj, u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za donošenje Godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje postupka davanja u zakup, korišćenje i prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca neposrednom pogodbom suvlasničkih udela na nepokretnosti-stanu br. 2 i nusprostorijama u Vršcu, ulica Ive Milutinovića br. 54
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO "Helvecija" o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Gradskog muzeja u Vršcu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Gradskog muzeja u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Sterija Popović" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Paja Jovanović" u Vršcu
 • Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka po elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima Grada Vršca
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za žetvu žitarica roda 2019. godine
 • Rešenje o osnivanju Gradskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex