Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 7 od 29.05.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU (Sl. list grada Vršca", br. 24/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU OBJEKATA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE ("Sl. list grada Vršca", br. 10/2017, 16/2017 - ispr. i 7/2018)
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI U GRADU VRŠCU ("Sl. list opštine Vršac", br. 16/2011 i 11/2014 i "Sl. list grada Vršca", br. 18/2016 i 7/2018)
  • ODLUKA O TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Vršca", br. 18/2016, 1/2018 i 7/2018)
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA KOJIMA SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA GRADA VRŠCA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Vršca", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE ("Sl. list grada Vršca", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. list grada Vršca", br. 7/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Vršca", br. 7/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex