Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 6 od 28.05.2019.)


 • Odluka o dodeli javnih priznanja u 2019. godini
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja bivše kasarne u Vršcu, parcela broj 9024 KO Vršac
 • Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza sa SWISSLION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREHRAMBENA INDUSTRIJA BEOGRAD povodom otuđenja nepokretnosti - garaže broj 3 u ulici Dvorskoj u Vršcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza sa SWISSLION DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREHRAMBENA INDUSTRIJA BEOGRAD povodom otuđenja nepokretnosti - garaže broj 4 u ulici Dvorskoj u Vršcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sporazuma o uređenju međusobnih prava i obaveza sa Obradović Pavlom povodom otuđenja nepokretnosti - garaže broj 4 u ulici Dvorskoj u Vršcu
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti prolaza na delu katastarske parcele broj 22668/1 KO Vršac u javnoj svojini Grada Vršca, u korist katastarske parcele broj 22662/2 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Vioreaua Bosiok na katastarskim parcelama br. 28008, 28009 i 28101 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Tomić Darka, Tomić Vere i Živanov Violete na katastarskoj parceli br. 28007 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Bavanski Sofije i Bavanski Zdravka na katastarskoj parceli br. 28006 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Jovanov Valentine i Jovanov Dorine na katastarskoj parceli br. 27991 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Rankov Nikole na katastarskim parcelama br. 27989 i 27990 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Maksimović Simeona na katastarskoj parceli br. 27984 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Maksimović Nikole na katastarskoj parceli br. 27980 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Obradović Milovana na katastarskoj parceli br. 27979 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Milošević Verice, Milošević Dragana i Milošević Miroslava na katastarskoj parceli br. 28089 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Obradović Radmile na katastarskoj parceli br. 28087 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Basarić Jovice na katastarskoj parceli br. 28080 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Slavinka Cuca i Milan Cuca na katastarskoj parceli br. 28078 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Milanović Slavice na katastarskoj parceli br. 28077 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Đokić Nikice i Đokić Žarka na katastarskoj parceli br. 28075 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Honae Marius i Honae Elizabeta na katastarskoj parceli br. 28074 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist Grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini Marinković Milana i Marinković Jovanke na katastarskoj parceli br. 28073 KO Vršac
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini grada Vršca na kat. parc. br. 9831, 9829/1 i 9834 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju mobilne jedinice za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans usklađenog Programa poslovanja JKP DRUGI OKTOBAR Vršac za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za uklanjanje, premeštanje, prenos i smeštaj vozila
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO "Helvecija" o pokretanju postupka prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija"
 • Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka po elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex