Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 5 od 18.04.2019.)


 • Poslovnik o radu Skupštine grada Vršca
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, poslovni prostor na Trgu Andrije Lukića broj 22, katastarska parcela broj 3348
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, poslovni prostor na Trgu Svetog Teodora Vršačkog broj 42, katastarska parcela broj 402/1 i ostalog građevinskog zemljišta na katastarska parcela broj 402/3
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca, neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj169, KO Gudurica, Nušićeva 2
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca poslovnog prostora označenog brojem 1, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u Vršcu u ul. Sterijina 60 putem razmene neposrednom pogodbom
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu grada Vršca neposrednom pogodbom suvlasnički deo na nepokretnosti - stan broj 2 u Vršcu u ul. Ive Milutinovića br. 54
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti - stanova u ulici Heroja Pinkija broj 34 u Vršcu koji su u javnoj svojini grada Vršca
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti u korist grada Vršca na nepokretnosti u privatnoj svojini fizičkog lica na katastarskoj parceli broj 28062 KO Vršac
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka po elaboratu uličnog sistema u naseljenim mestima grada Vršca
 • Etički kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u gradu Vršcu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI
 • Odluka o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za stambeno poslovanje VRŠAC Vršac u LIKVIDACIJI
 • Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Javnog preduzeća za izgradnju, razvoj i uređenja Grada i područja Grada Vršca VAROŠ Vršac u LIKVIDACIJI
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (putna infrastruktura)
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije (javno osvetljenje)
 • Rešenje o određivanju opštih i posebnih parkirališta u Vršcu
 • Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o utvrđivanju visine operativnih troškova na Agriko pijaci
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za korišćenje opštih i posebnih parkirališta na teritoriji grada Vršca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik za korišćenje pijačnih objekata na robnoj pijaci u ulici Nikola Nešković broj bb.
 • Odluka o izboru Programa od javnog interesa u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji grada Vršca za prvu polovinu 2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex