Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 4 od 29.02.2020.)


  • Odluka o postupku prodaje prinudno uklonjenih vozila
  • Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru
  • Odluka o pokretanju postupka otuđenja katarstarske parcele br. 303 KO Mali Žam iz javne svojine Grada Vršca javnim nadmetanjem
  • Odluka o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene dela postojećih svetiljki sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije sa led tehnologijom na teritoriji Grada Vršca broj 404-70/2019-IV-09
  • Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac, broj 01-6-5/2020-3 od 25.02.2020. godine o usvajanju Cenovnika održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex