Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 3/2021 od 25.03.2021.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Vršca za 2020. godinu
 • Odluka o sufinansiranju izgradnje novog 20 kv kablovskog voda od postojećeg ČRS-a do STS "Pavliški put" u Vršcu
 • Odluka o otuđenju dela katastarske parcele privremeni broj 1 (do sada broj 3348) ko Vršac koja je u javnoj svojini Grada Vršca neposrednom pogodbom
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti, zgrade drumskog saobraćaja - autobuske stanice u Banatskom Karlovcu, nemanjina 50, katastarske parcele 1224 i 1225 ko Banatski Karlovac, gradsko građevinsko zemljište
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti, zgrada drumskog saobraćaja - autobuska stanica u Alibunaru, Bratstva jedinstva 7, katastarske parcele 653 i 654 ko Alibunar, gradsko građevinsko zemljište
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti, zgrade autobuske stanice u Plandištu, Vojvode Putnika 57a i katastarske parcele 741/1 KO Plandište
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja katastarskih parcela broj 2121/1 i 2121/2 KO Vršac postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o dodeli de minimis državne pomoći AD Sportsko poslovnom centru Milenium Vršac
 • Odluka o izmeni odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o izmeni i dopunama odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog komunalnog preduzeća Drugi oktobar Vršac sa zakonom o javnim preduzećima
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 2018 i 2036 KO Mesić u korist "EPS Distribucija" DOO Beograd ogranak "Elektrodistribucija Pančevo"
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9966 KO Vršac u korist "EPS Distribucija" D.O.O. Beograd ogranak "Elektrodistribucija Pančevo"
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti prolaza na katastarskoj parceli broj 9788 KO Vršac u korist "EPS Distribucija" DOO Beograd ogranak "Elektrodistribucija Pančevo" Pančevo
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9783 KO Vršac u korist "EPS Distribucija" DOO Beograd - ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na katastarskoj parceli broj 9947 KO Vršac u korist "EPS Distribucija" DOO Beograd ogranak "Elektrodistribucija Pančevo" Pančevo
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na katastarskim parcelama broj 7786/1, 9963 i 9964 ko Vršac u korist "EPS Distribucija" DOO Beograd - ogranak "Elektrodistribucija Pančevo"
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Grada Vršca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za Socijalni rad Grada Vršca
 • Rešenje o imenovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o imenovanju Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa
 • Rešenje o imenovanju Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu stanova kojima raspolaže Grad Vršac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni Statuta Turističke organizacije Vršac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora DOO "Helvecija" Vršac o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija" Vršac u Brzeću, Mramorska broj 108
 • Odluka o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija" Vršac u Brzeću, Mramorska broj 108


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex