Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 2 od 01.02.2020.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta Grada Vršca za 2019. godinu;
 • Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa između Feniks Farm DOO Beograd, Grada Vršca i Apoteke Vršac;
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu;
 • Odluka o dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac sa Zakonom o javnim preduzećima;
 • Odluka o održavanju ulica i puteva;
 • Odluka o javnom osvetljenju;
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za DV 110kVbr. 151/3 TS Alibunar - TS Vršac1, rekonstrukcija od TS Alibunar do stuba br. 154 za Grad Vršac;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 7786/1 i 9963 KO Vršac u korist EPS Distribucija DOO Beograd, ogranak Elektrodistribucija
 • nčevo;
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj: 9965/1 KO Vršac u korist investitora EPS Elektrodistribucija DOO Beograd, ogranak
 • ektrodistribucija Pančevo;
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Vršca subjektu privatizacije "Društvu za održavanje zgrada" DOO Beograd;
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Grada Vršca;
 • Odluka o Programima iz oblasti javnog zdravlja na teritoriji Grada Vršca za 2020. godinu.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex