Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 16/2020 od 22.12.2020.)


 • Odluka o budžetu Grada Vršca za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja prostora za koji nije utvrđena delatnost u Vršcu u ulici Heroja Pinkija broj 96 koji je u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o pokretanju postupka za pribavljanje stana - sportske hale u Vršcu u ulici Feliksa Milekara br. 28 u javnu svojinu Grada Vršca bez naknade
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja katastarskih parcela broj 18648/2, 18648/3 i 18648/6 KO Vršac postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Vršca u kapital "Simpo" AD Vranje
 • Odluka o usvajanju Izmene plana detaljne regulacije bloka 83 A ("Novo groblje") u Vršcu
 • Odluka o izmeni Odluke o izradi izmene generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor bivše kasarne
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela bloka 82 (Tehnološki park)
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog Komunalnog Preduzeća "Drugi Oktobar" Vršac
 • Odluka o dopuni Odluke o opštinskim putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima
 • Odluka o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Vršca za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Gradskog saveta roditelja Grada Vršca
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite Grada Vršca 2021-2025.
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Grada Vršca
 • Kadrovski plan Gradske uprave za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac
 • Rešenje o izboru Nadzornog odbora Privrednog društva "Tehnološki park" DOO Vršac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apotekarske ustanove" Apoteka Vršac" Vršac
 • Rešenje o prestanku funkcije v.d direktora Apotekarske ustanove "Apoteka Vršac" Vršac
 • Rešenje o imenovanju v.d direktora Apotekarske ustanove "Apoteka Vršac" Vršac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog Komunalnog Preduzeća "Drugi oktobar" Vršac
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca
 • Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu nagrade "Nikola Brašovan"
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Grada Vršca i JKP "Drugi oktobar" Vršac
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poveravanju vršenja poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture u Gradu Vršcu Centru Milenijum
 • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju opštih i posebnih parkirališta u Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "DRUGI - OKTOBAR" Vršac za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac za 2020. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih usluga pogrebnih delatnosti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih pogrebnih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban programa korišćenja subvencija za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban programa korišćenja subvencija za 2021. godinu
 • Osnivački akt javnog komunalnog preduzeća Drugi oktobar Vršac - prečišćen tekst -


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex