Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 16 od 21.12.2019.)


 • Odluka o budžetu Grada Vršca za 2020.godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 46 KO Vršac
 • Odluka o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije graničnog prelaza "Vatin"
 • Odluka o izmenama Odluke o pokretanju postupka za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Vršca dela bloka 83a "Novo groblje" u Vršcu
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama broj 9899/1 i 9898 KO Vršac i 269, 270 i 272 KO Straža u korist investitora Telekom AD Beograd
 • Odluka o izmenama Odluke o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskoj parceli broj 9917 KO Vršac u korist investitora EPS Elektrodistribucija DOO Beograd ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o dimničarskim uslugama na teritoriji Grada Vršca
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Vršca za 2020. godinu
 • Odluka o obrazovanju Komisije za planove Grada Vršca
 • Odluka o gradskim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Gradskog saveta roditelja grada Vršca
 • Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca za 2020. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO Helvecija o donaciji Gradu Vršcu
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o poveravanju vršenja poslova iz oblasti fizičke kulture i kulture u Gradu Vršcu Centru Millenijum
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog Komunalnog preduzeća "Drugi oktobar" Vršac za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex