Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 15 od 21.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRŠCA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU I ZAŠTITI JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)
  • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)
  • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA OD ZNAČAJA ZA GRAD VRŠAC ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. list grada Vršca", br. 14/2016, 10/2017, 24/2017, 5/2018 i 15/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PREUZIMANJA SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I CENOVNIK USLUGA ZOOHIGIJENE ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VRŠAC NA CENOVNIK USLUGA TURISTIČKIH PRATILACA ("Sl. list grada Vršca", br. 15/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex