Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 14 od 12.09.2020.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta Grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela Severne industrijske zone u Vršcu
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca na katastarskim parcelama 269, 270 i 272 KO Straža u korist investitora Telekom AD Beograd
 • Odluka o dopunama Odluke o održavanju i zaštiti javnih zelenih površina
 • Odluka o izmenama Oduke o održavanju puteva i ulica
 • Odluka o dopunama Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće
 • Odluka o dopunama Odluke o pijacama
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Rešenje o postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Vršca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika komunalnih usluga-voda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja i zaštite javnih zelenih površina
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika održavanja čistoće
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika dimničarskih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Drugi Oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika usluga odvođenja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za budžet i finansije Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za urbanizam Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za razvoj Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za statutarna pitanja organizaciju i normativna akta Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o obrazovanju Komisija za predstavke i žalbe Skupštine Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcija pomoćnika Gradonačelnika Grada Vršca
 • Rešenje o prestanku funkcija pomoćnika Gradonačelnika Grada Vršca
 • Rešenje o postavljenju pomoćnika Gradonačelnika Grada Vršca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex