Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 13 od 20.11.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRŠCA ZA 2018. GODINU (Sl. list grada Vršca", br. 24/2017, 7/2018 i 13/2018)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)
  • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU VRŠCU ("Sl. list opštine Vršac", br. 16/2013 i 16/2015 i "Sl. list grada Vršca", br. 22/2017 i 13/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA VRŠCA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)
  • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE, RURALNOG RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)
  • PRAVILNIK O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA I OBAVEŠTAVANJA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA NACIONALNIH MANJINA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC O CENI TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Vršca", br. 13/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex