Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 12 od 03.09.2019.)


 • Odluke o izradi Plana generalne regulacije Vršca celina 1 za blokove br. 1-133
 • Odluke o izradi izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca za prostor Trga Zelena pijaca
 • Odluke o izradi izmene Generalnog urbanističkog plana za prostor bivše kasarne
 • Odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu
 • Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj 9781/2, Bregalnička, KO Vršac
 • Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca poslovnog prostora - lokala br.1 u Vršcu u ul. Nikole Tesle br. 1
 • Odluke o uspostavljanju prava službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Vršca katastarskim parcelama broj 9860 i 9855 KO Vršac u korist investitora EPS Distribucija DOO Beograd ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO "Helvecija" o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine
 • Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Apoteke Vršac
 • Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Vršac
 • Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac
 • Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za izgradnju kanalizacije
 • Odluka o izboru programa
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za zapošljavanje


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex