Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 10 od 23.07.2019.)


 • Odluka o usvajanju Izmene Generalnog urbanističkog plana Vršca
 • Odluka o promeni namene katastarskih parcela 9854/2 i 9854/3 KO Vršac, koje se nalaze u bloku 11 u Vršcu u ulici Đurđa Smederevca
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj 9781/2, Bregalnička, KO Vršac
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Vršca javnim nadmetanjem - katastarska parcela broj 1499 ko Veliko Središte
 • Odluka o davanju na korišćenje putem zakupa nepokretnosti - neizgrađenog građevinskog zemljišta katastarska parcela br. 28126 ko Vršac Vazduhoplovnom savezu Srbije
 • Rešenje o prestanku funkcije direktorke Centra za socijalni rada za grad Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Centra za socijalni rada za grad Vršac
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Sterija" Vršac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta "Sterija" Vršac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju direktora Međunarodnog festivala "Vršačka pozorišna jesen" i predsednika i članova Festivalskog odbora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO Helvecija Vršac o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine
 • Odluka o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "Helvecija" Vršac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex