Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 1 od 05.03.2019.)


 • Statut grada Vršca
 • Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnostima grada Vršca na DOO HELVECIJA Vršac
 • Odluka o smanjenju osnovnog kapitala DOO Helvecija usled povlačenja i poništaja dela udela Grada Vršca
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza iz JKP " Drugi-oktobar" Vršac
 • Odluka o pokretanju postupka prenosa udela osnovnog kapitala DOO Helvecija trećem licu sa naknadom
 • Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora DOO "Helvecija"
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca neposrednom pogodbom, katastarske parcele broj 169, Nušićeva 2, KO Gudurica
 • Odluke o pokretanju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz jave svojine Grada Vršca-poslovnog prostora na trgu Andrije Lukića br 22, kat parcela br. 3348 Ko Vršac
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Vršca-poslovnog prostora na trgu Svetog Teodora Vršačkog br. 42, kat. parcela br. 4021/1 i ostalo građevinsko zemljište na kat. parceli 4021/3 Ko Vršac
 • Odluka o pribavljanju i javnu svojinu Grda Vršca poslovni prostor označen sa brojem 1 koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade u Vršcu ulica Sterijina 60 putem razmene neposrednom pogodbom
 • Odluka o ustanovljavanju prava službenosti na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Vršca kat. parc. broj 2727/1, 27276/6, 27520/1 i 27316 KO Vršac u korist investitora "EPS Distribucija" DOO Beograd ogranak Elektrodistribucija Pančevo
 • Odluka o izradi izmene prostornog plana Opštine Vršac
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom
 • Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Uljma
 • Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Izbište
 • Odluka o načelima za raspodelu zemljišta učesnicima komasacije u katastarskoj opštini Vlajkovac
 • Rešenje o dopunama i izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za komasaciju poljoprivrednog zemljišta Grada Vršca
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog Plana zapošljavanja grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog Plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Gradu Vršcu za period 2019. - 2021. godina
 • Odluka o programima iz oblasti javnog zdravlja na teritoriji grada Vršca
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vršca
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Vršca za 2019. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Gradske biblioteke u Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Gradske biblioteke Vršac
 • Odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje da je naseljeno mesto Vršački Ritovi prestalo da postoji u Gradu Vršcu
 • Rešenje o davanju saglasnosti za upotrebu imena grada Vršca
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Vršac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora NP "Sterija" u Vršcu
 • Rešenje o prestanku funkcije VD direktora NP "Sterija"
 • Rešenje o imenovanju VD direktora NP "Sterija"
 • Rešenje o izmeni Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Borislav Petrov Braca" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" u Izbištu
 • Rešenje o izmeni Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Moša Pijade" u Gudurici
 • Rešenje o izmeni Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora "Koriolan Doban" iz Kuštilja
 • Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na Cenovnik preuzimanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i Cenovnik usluga Zoohigijene
 • Rešenje o obrazovanju o obrazovanju interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom za teritoriju grada Vršca
 • Rešenje o tehničkom regulisanju saobraćaja u Vršcu
 • Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, koje nastaje izdvajanjem dela imovine i obaveza JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC-prečišćen tekst
 • Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Drugi-oktobar" Vršac
 • Odluka o statusnoj promeni JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC putem izdvajanja dela imovine i obaveza uz osnivanje novog društva sa ograničenom odgovornošću
 • Plan podele preduzeća izdvajanjem dela obaveze uz osnivanje novog privrednog društva
 • Odluka o smanjenu osnovnog kapitala JKP DRUGI OKTOBAR VRŠAC


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex