Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 54/2022 od 30.11.2022.)


 • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Užica za period januar-septembar 2022. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Užica
 • Odluka kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2023. godinu razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Sevojno"
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Kasarna IV puk" u Krčagovu I faza
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Vodovod" Užice za 2022. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JP "Stan" Užice za 2022. godinu sa finansijskim planom
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja kulture grada Užica za period 2024-2030. godine
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Užica 2022-2027
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Užica
 • Odluka o odobrenju za rušenje objekata označenih kao br. 2 i br. 5 postojećih na kat. parc. br. 12562 KO Užice
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju kat. parcele broj 5662 KO Sevojno iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Užice"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Dečijeg odmarališta "Zlatibor"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Prve osnovne škole Kralja Petra II
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Slobodan Sekulić"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Umetničke škole u Užicu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex