Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 45/2021 od 30.09.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Užica
 • Odluka o prestanku mandata člana Gradskog veća
 • Odluka o izboru člana Gradskog veća
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Užica za period januar-jun 2021. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2021. godinu II
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Užica za 2021. godinu radi davanja državnog zemljišta u zakup u 2021. godini
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Carina" u Užicu
 • Odluka o pristupanju izradi Plana generalne regulacije "Turističkog centra Kaluđerske Bare na Tari", grad Užice
 • Odluka o razmeni prava javne svojne na delovima kat. parceli br. 7636/3 KO Užice, za pravo privatne svojine na delu kat. parcela br. 7365/1 i katastarske parcele 7536/5 obe KO Užice uz doplatu razlike između tržišnih vrednosti nepokretnosti koje su predmet razmene u novcu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o prevozu dece i učenika
 • Odluka o produženju Strategije lokalnog održivog razvoja grada Užica 2012-2020. godina
 • Rešenje o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća "Gradska toplana Užice" Užice
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru Javno komunalnog preduzeća "Gradska toplana Užice" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Stan" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Užice razvoj" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog pozorišta Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za formiranje liste kandidata za članove nadzornog odbora javnih preduzeća
 • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Komisije za predstavke i pritužbe

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex