Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 43 od 25.10.2018.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKIH UPRAVA, GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA, SLUŽBE BUDŽETSKE INSPEKCIJE I SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 43/2017, 30/2018 i 43/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 43/2017, 30/2018 i 43/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA ("Sl. list grada Užica", br. 14/2008, 2/2009, 9/2010, 25/2010, 33/2016 i 43/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA UŽICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 43/2018)
  • ODLUKA O POSEBNIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE INFORMACIJE O LOKACIJI I LOKACIJSKIH USLOVA NA PROSTORU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA UŽICA DO 2020. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 43/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex