Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 40 od 26.11.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Stan" Užice za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom JP "Veliki park" Užice za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu posebnog programa poslovanja JP "Veliki park" Užice za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2019. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Užica
 • Odluku kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Užica, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu, razvrstava u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište
 • Odluka o gradskim upravama
 • Odluka o prihvatanju na korišćenje, bez naknade na neodređeno vreme dela poslovnog prostora Doma za decu i omladinu "Petar Radovanović"
 • Odluka o razmeni prava javne svojine na kat. parceli broj 4243/1 KO Sevojno za pravo privatne svojine na kat. parceli broj 42/44/1 KO Sevojno, bez naknade
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana grada Užica do 2020. godine
 • Rešenje o dopuni Rešenja kojim je preneto pravo javne svojine grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije na nepokretnostima Aerodroma Ponikve u Užicu
 • Rešenje o dopuni Rešenja kojim je preneto pravo javne svojine grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije na građevinskom zemljištu koje čini kompleks Aerodroma Ponikve u Užicu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnog preduzeća "Vodovod" Užice
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
 • Rešenje o imenovanju Saveta roditelja grada Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine - Zeleni savet
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Užice"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole "Radoje Ljubičić" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Umetničke škole
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Stari grad" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Nada Matić" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Miodrag Milovanović Lune" Karan
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" Ravni
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanje učenike sa smetnjama u razvoju "Miodrag V. Matić" Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex