Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 37/2021 od 12.08.2021.)


 • Odluka o prenosu prava javne svojine sa grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije "Stambeno-turističkog kompleksa Kaluđerske Bare-Jug", Kremna, grad Užice
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije "Komercijalno-sportske zone u Turici", grad Užice
 • Rešenje o stavljanju van upotrebe dela putnog zemljišta i to dela kat. parcele 977 KO Nikojevići, upisane u list nepokretnosti br. 118 KO Nikojevići kao javna svojina grada Užica
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čije je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 • Odluka o davanja naziva Gradskom stadionu u Užicu po Radomiru Antiću
 • Odluka o postupku dobijanja prethodne saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za direktora ustanova
 • Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost grada Užica
 • Odluka o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Aleksa Dejović" Sevojno
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika i zamenika predsednika Skupštine grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex