Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 26/2022 od 09.06.2022.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Odluka o završnom računu budžeta grada Užica za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Užice razvoj" Užice za 2022. godinu
 • Odluka o brisanju ogranka
 • Odluka o pristupanju izradi strategije razvoja urbanog područja grada Užica i opština Čajetina, Požega, Priboj i Bajina Bašta
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Užica za 2022. godinu radi davanja državnog zemljišta u zakup u 2022. godini
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Krčagovo" u Užicu
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije "Kasarna IV puk" u Krčagovu, I faza, u Užicu
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o razmeni prava privatne svojine realnog udela na kat. parc. br. 10569/2 KO Užice i kat. parceli br. 10569/3 KO Užice, za pravo javne svojine grada Užica realnog udela na kat. parc. br. 10569/1 KO Užice, uz doplatu razlike između tržišnih vrednosti nepokretnosti koje su predmet razmene u novcu
 • Odluka o otuđenju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Užica putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda
 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Užica za period 2021-2028. godina
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Užice"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodne biblioteke Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Apotekarske ustanove Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za budžet i finansije
 • Odluka o razrešenju i imenovanju dva člana Komisije za saradnju sa gradovima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex