Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 22 od 25.06.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Užica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP "Gradska toplana Užice" Užice za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu
 • Odluka o uslovima ozakonjenja objekata zgrađenih na površinama javne namene i na površinama planiranim za javnu namenu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Užica
 • Odluka o izmeni Plana generalne regulacije "Krčagovo" na lokalitetu Radne zone Krčagovo
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Užica za 2019. godinu
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva predstavnika grada Užica u Skupštinu Akcionarskog društva "Užice gas"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Muzičke škole "Vojislav - Lale Stefanović" Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" Ravni
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Bogosav Janković" Kremna
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća "Duboko" Užice

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex