Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Užica

(broj 19/2022 od 20.04.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP "Niskogradnja" Užice za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2022. godinu sa finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa poslovanja JKP "Bioktoš" Užice za 2022. godinu
 • Odluka o pristupanju izmenama i dopunama Plana generalne regulacije "Sevojno" u Užicu
 • Odluka o građevinskom zemljištu
 • Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama
 • Odluka o odobravanju prenosa prava javne svojine grada Užica na Republiku Srbiju
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada Užica neposrednom pogodbom, po tržišnoj ceni
 • Odluka o odobravanju pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Užica
 • Odluka o davanju na korišćenje Istorijskom arhivu Užice prostora u kasarni "IV puk", na neodređeno vreme, bez naknade
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Užica
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Užice
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Užice
 • Rešenje o razrešenju direktora JP "Veliki park" Užice
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Veliki park" Užice
 • Rešenje o razrešenju direktora JKP "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Bioktoš" Užice
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Gradske galerije Užice
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Gradske galerije Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Gradskog kulturnog centra Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Gradskog centra za usluge socijalne zaštite
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Školskog odbora Prve osnovne škole "Kralja Petra II" iz Užica
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Užice
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za formiranje liste kandidata za članove nadzornih odbora javnih preduzeća
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Užica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex