Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 8 od 19.06.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu sa izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu, državne revizorske institucije
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu
 • Odluka o izmenama odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenim mestima Grada Sremska Mitrovica i Gradu Sremska Mitrovica
 • Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2019. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja budžetskog korisnika za 2019. godinu - ustanova Atletski stadion Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja budžetskog korisnika za 2019. godinu - turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu programa poslovanja za 2019. godinu - Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu godišnjeg plana rada PU "Pčelica" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na četvrtu izmenu i dopunu predškolskog programa PU "Pčelica" Sremska Mitrovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na sporazum o saradnji i realizaciji projekta reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Relof 2) sa nacrtom akcionog plana lokalne samouprave za period 2019-2020. godina, koja će se realizovati u okviru projekta Relof 2
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta PU "Pčelica" Sremska Mitrovica za radnu 2018/2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Biblioteke "Gligorije Vozarović" u Sremskoj Mitrovici
 • Zaključak o prihvatanju Kolektivnog ugovora Doma Zdravlja Sremska Mitrovica
 • Zaključak o raspisivanju drugog oglasa radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica javnim nadmetanjem - dvosoban stan broj 2 na adresi Trg Ćire Milekića 10
 • Zaključak o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica javnim nadmetanjem - dvosoban stan broj 27 u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje na adresi Njegoševa 25 u Sremskoj Mitrovici
 • Zaključak o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica javnim nadmetanjem na porodičnoj stambenoj zgradi u Šašincima
 • Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica neposrednom pogodbom, uz naknadu preduzeću za telekomunikacije AD "Telekom Srbija"
 • Rešenje o razrešenju Daniela Babića sa funkcije vršioca dužnosti zamenika direktora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Daniela Babića na funkciju vršioca dužnosti zamenika direktora Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju Gordane Ćuić Cvijanović, sa funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteke u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o imenovanju Gordane Ćuić Cvijanović, na funkciju vršioca dužnosti direktora Apoteke u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Biblioteke "Gligorije Vozarović" u Sremskoj Mitrovici
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za obeležavanje značajnih datuma i događaja u gradu Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za određivanje naziva ulica i trgova Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za priznanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za statutarna pitanja i propise Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova mandatno-imunitetne komisije Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za društvene delatnosti Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za finansije Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za mandatno-imunitetna pitanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za društvene delatnosti Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova odbora za finansije Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za nagrade i priznanja Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova odbora za obeležavanje značajnih datuma i događaja u gradu Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za statutarna pitanja i propise Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za urbanizam i stambeno- komunalne delatnosti Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta Skupštine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti stan br. 27. na adresi Njegoševa br. 25 u Sremskoj Mitrovici iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Odluku o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Elaborat o planu razvoja mreže javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period 2018.-2022.
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica - prečišćen tekst -


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex