Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 7 od 29.06.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 18/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANJIMA FUNKCIONERA, SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU, ODBORNIKA, ČLANOVA GRADSKOG VEĆA, ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA, RADNIH TELA ORGANA GRADA I ZAPOSLENIH ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU I ODRŽAVANJU SPOMENIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2018)
  • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O IZGRADNJI, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU REGIONALNOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJAMA GRADA ŠAPCA I GRADA SREMSKE MITROVICE SA SPORAZUMOM ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2011, 1/2014 i 7/2018)
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA DAVANJE U ZAKUP PO OSNOVU VLASNIŠTVA INFRASTRUKTURE KOJA SE NALAZI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2018)
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PO OSNOVU PRAVA PREČEG ZAKUPA VLASNICIMA DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 7/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex