Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 6 od 25.05.2018.)


  • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH, OGLASNIH I DRUGIH OBJEKATA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2018 i 6/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/2018)
  • PROGRAM ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA U GRADU SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8-IV/2017, 2/2018 i 6/2018)
  • STATUT GRADA SREMSKE MITROVICE ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/2012 i 6/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex