Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 3/2021 od 23.02.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA, NOVKA RUNTIĆ
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICI SKUPŠTINE GRADA, ZORICA KOČIĆ BRNJA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA REVIZIJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA STAMBENOG NASELJA "ALEJA" SREMSKA MITROVICA SA PLANOM,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMPLEKSA TRAFO STANICE "SREMSKA MITROVICA 2" NA MANĐE-LOŠKOM PUTU U SREMSKOJ MITROVICI SA PLANOM,
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 2021-2025. GODINE SA STRATEGIJOM,
 • DRUGA DOPUNA I IZMENA PROGRAMA ZA POSTAVLJANJE MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU SA PLANOM I PROGRAMOM,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU SA PROGRAMOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA SA PRVOM IZMENOM FINANSIJSKOG PLANA PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU SA PROGRAMOM,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SREMA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U MARTINCIMA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "PETAR KRANČEVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KOMASACIJE ZA KATASTARSKU OPŠTINU ŠAŠINCI I IMENOVANJU NJENIH ČLANOVA
 • ISPRAVKA ZAKLJUČKA
 • ZAKLJUČAK O KONVERZIJI DELA JAVNIH PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU SREMSKA MITROVICA U TRAJNI ULOG U KAPITAL D.O.O. FULL PROTECT IZ BEOGRADA
 • ISPRAVKA ZAKLJUČKA
 • ZAKLJUČAK O KONVERZIJI DELA JAVNIH PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU SREMSKA MITROVICA U TRAJNI ULOG U KAPITAL PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE "IVAN MILUTINOVIĆ-PIM AD", BEOGRAD
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA ZA GRAD SREMSKA MITROVICA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG ODBORNIČKOG MESTA
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU POČETNE CENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA TOPLOTNE ENERGIJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex