Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 2 od 31.01.2020.)


 • ODLUKA O AUTO TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKE MITROVICE,
 • ODLUKA O PRESTANKU VRŠENJA OSNIVAČKIH PRAVA NAD DOMOM ZDRAVLJA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE ZONE "BARICE" K.O. MANĐELOS,
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNE DEPONIJE "SREM-MAČVA" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU, RASPOREDU RADNOG VREMENA, RADA U SMENAMA, ODMORU U TOKU DNEVNOG RADA I O PRIPRAVNOSTI I RADU PO POZIVU,
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2020. GODINI,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAROVIĆ",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA ISTORIJSKI ARHIV "SREM",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA CENTAR ZA KULTURU "SIRMIJUMART",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA MUZEJ SREMA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA POSLOVNO SPORTSKI CENTAR "PINKI",
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA ATLETSKI STADION,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU GRADA SREMSKA MITROVICA TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA APOTEKE SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA "AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA" DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNOG PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA PROJEKTOVANJE, FINANSIRANJE, REKONSTRUKCIJU, ODNOSNO REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA SA JAVNIM PLAĆANJEM (NAKNADOM ZA DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE),
 • REŠENJE O OTUĐENJU SUVLASNIČKOG DELA NA POSLOVNOM PROSTORU U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA, NA ADRESI TRG ĆIRE MILEKIĆA BROJ 24, NEPOSREDNOM POGODBOM,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U PRIVATNOJ SVOJINI VLASNIKA JOVANOVIĆ MARICE IZ MAČVANSKE MITROVICE U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA BEZ NAKNADE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O IMENOVANJU NA FUNKCIJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJENJU SPOMEN PLOČE DR JEVREMU VIDIĆU.
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA ZA GRAD SREMSKA MITROVICA U 2020. GODINI
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O BESPLATNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU ZA KORISNIKE PENZIJA I LICA STARIJIH OD 65 GODINA KOJA NEMAJU STATUS PENZIONERA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex