Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 2 od 14.02.2019.)


 • ODLUKA O IZRADI PDR ZA IZGRADNJU AUTOPUTA KUZMIN-SREMSKA RAČA NA PODRUČJU GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINE ŠID
 • ODLUKA O IZRADI PDR ZAPADNOG DELA STAMBENOG NASELJA "KPD" U SREMSKOJ MITROVICI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR AKUMULACIJE "VRANJAŠ" KO MANĐELOS I KO GRGUREVCI GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR RADNE ZONE "JEZERO" KO SREMSKA MITROVICA GRAD SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR RADNE ZONE ZA USITNJAVANJE OTPADNOG METALNOG MATERIJALA U KO SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC
 • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA PROMENU NAZIVA NASELJENIH MESTA I KATASTARSKIH OPŠTINA U GRADU SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" U SREMSKOJ MITROVICI
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU I TO PARCELA BROJ 396/1 I 396/14 K.O.MAČVANSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE SA GRADA SREMSKA MITROVICA NA REPUBLIKU SRBIJU, BEZ NAKNADE
 • REŠENJE O OTUĐENJU SUVLASNIČKOG DELA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA NA PARCELI BROJ 3943 KO SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM UZ NAKNADU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM" SREMSKA MITROVICA
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA
 • KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU POČETNE CENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U DRUGOM KRUGU JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA
 • GRADSKA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SREMSKA MITROVICA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU - DRUGI KRUG JAVNOG NADMETANJA
 • ISPRAVKA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex