Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 18 od 23.12.2019.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR ZA IZGRADNJU AUTOPUTA - KUZMIN - SREMSKA MITROVICA NA PODRUČJU GRADA SREMSKA MITROVICA I OPŠTINE ŠID,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR KOMPLEKSA "HRANA PRODUKT", DEO RADNE ZONE SALAŠ NOĆAJSKI 2 U K.O.SALAŠ NOĆAJSKI GRAD SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O REPROGRAMU DUGA I USLOVNOM OTPISU KAMATE,
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA AD BRODOGRADILIŠTE "SAVA" U STEČAJU IZ MAČVANSKE MITROVICE, METODOM NEiOSREDNE POGODBE,
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU,
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA DEONICE SAVSKOG KEJA U "ŠETALIŠTE SLAVKA DUBLJEVIĆA"
 • KADROVSKI PLAN ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA, ZAMENE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJE SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERA UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • PROGRAM OBEZBEĐENJA KADROVSKIH USLOVA ZA BOLJU DOSTUPNOST I PRISTUPAČNOST U KORIŠĆENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "TOPLIFIKACIJA" O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PLANA POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JKP "KOMUNALIJE" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JKP "VODOVOD" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JP "URBANIZAM" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM-MAČVA" ŠABAC,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU,"GRADSKO STANOVANJE" DOO SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU, PO ZAHTEVU JAKOVLJEVIĆ ZORICE I SAVIĆ ZORANA,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐIVANJA SUVLASNIČKOG DELA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU, PO ZAHTEVU PLEMIĆ ZORANA,
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC "PINKI" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC "PINKI" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "PETAR KRANČEVIĆ" U SREMSKOJ MITROVICI IZ REDA RODITELJA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJENJU BISTE RADOVANU VRANIĆU,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI OTUĐENJA SUVLASNIČKOG DELA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA AD BRODOGRADILIŠTE "SAVA" U STiČAJU IZ MAČVANSKE MITROVICE, METODOM NEPOSREDNE POGODBE.
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA GRADSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA, broj 344-400/2019-III od 13.12.2019. godine,
 • PRAVILNIK O KORISNICIMA POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA I USLOVIMA POD KOJIM SE MOGU OSLOBODITI PLAĆANJA KARTE ZA PARKIRANJE broj 352-1686/2019-III, od 13.12.2019. godine, i
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA, 11i-23/2019-III 19.12.2019. godine.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex