Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 12 od 29.05.2020.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU,
 • ODLUKA O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SREMSKA MITROVICA DO 2030. GODINE,
 • ODLUKA O IZRADI PDR DELA STAMBENOG NASELJA "ALEJA" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O IZRADI PDR RADNE ZONE "SEVER" U K.O. SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR BLOKA IZMEĐU DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 20, ULICE MARSILIJEVE, ULICE TIMOČKE DIVIZIJE I STAMBENOG NASELJA "M.P. KAMENJAR" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR DELA KOMPLEKSA RTC "LUKA LEGET" SA LUČKIM PODRUČJEM U SREMSKOJ MITROVICI,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR STAMBENOG BLOKA "LEDINE" U SEOSKOM NASELJU BEŠENOVO, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU PDR PROŠIRENJA GROBLJA U K.O. BEŠENOVO, GRAD SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI,
 • ODLUKA O JAVNOM OSVETLJENJU,
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA,
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM,
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BISTE KRALJU PETRU PRVOM KARAĐORĐEVIĆU,
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 2010-2020. GODINA,
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SREMSKA MITROVICA,
 • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI,
 • ZAKLJUČAK O ZAKLJUČENJU VANSUDSKOG PORAVNANJA PO PREDLOGU NOVINSKO IZDAVAČKOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREMSKE NOVINE" DOO SREMSKA MITROVICA,
 • ZAKLJUČAK O PROMENI NAČINA KNJIŽENJA UPLATA ZA PRIKLJUČENJE ZA OBJEKTE PO PREDLOGU JP "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA,
 • ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU "SIRMIJUM PUT" DOO SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "TOPLIFIKACIJA" SREMSKA MITROVICA ZA 2020.GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA BUDŽETSKOG KORISNIKA ZA 2020. GODINU ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA BUDŽETSKOG KORISNIKA MUZEJA SREMA ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI O DONOŠENJU UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA ZAMENU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANJE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLJENJA PRIMENOM MERE UŠTEDE ENERGIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ANEKS BROJ 1. JAVNOG UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA PROJEKTOVANJE, FINANSIRANJE, REKONSTRUKCIJU, ODNOSNO REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA SA JAVNIM PLAĆANJEM (NAKNADOM ZA DOSTUPNOST INFRASTRUKTURE),
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU ANEKSA ČETIRI KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM GAS" SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA SA PRVOM IZMENOM I DOPUNOM FINANSIJSKOG PLANA PU "PČELICA" ZA 2020. GODINU,
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA GALERIJE "LAZAR VOZAREVIĆ" SREMSKA MITROVICA ZA 2020. GODINU,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA JAVNIM NADMETANJEM,
 • ZAKLJUČAK O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA, NEPOSREDNOM POGODBOM, UZ NAKNADU OD GRNJA ANDRIJE I GRNJA PAVELA IZ LAĆARKA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O IMENOVANJU NA FUNKCIJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" IZ SREMSKE MITROVICE,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC "PINKI" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA PSC "PINKI" U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA APOTEKE U SREMSKOJ MITROVICI,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PSC "PINKI" SREMSKA MITROVICA IZ REDA ZAPOSLENIH,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJENJU SPOMEN-BISTE KRALJU P. PRVOM KARAĐORĐEVIĆU,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA NEPOSREDNE POGODBE RADI PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA SREMSKA MITROVICA,
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA IZBORNE KOMISIJE GRADA SREMSKA MITROVICA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex