Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 1/2021 od 22.01.2021.)


 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA KROZ NASELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA OSIM NASELJENIH MESTA SREMSKA MITROVICA I LAĆARAK
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RAZVOJNI PLAN PU "PČELICA" SREMSKA MITROVICA
 • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2021. GODINI
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ZA ODRŽAVANJE I UREĐENJE GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAROVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU ISTORIJSKI ARHIV "SREM"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU CENTAR ZA KULTURU "SIRMIJUMART"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU MUZEJ SREMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU POSLOVNO SPORTSKI CENTAR "PINKI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU ATLETSKI STADION
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "SAVA" SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM PU "PČELICA" ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA POSLOVANJA "AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA" DOO SREMSKA MITROVICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O OTPISU DELA DUGA PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA PREDUZEĆU ZA VODNE PUTEVE "IVAN MILUTINOVIĆ-PIM AD" BEOGRAD I KONVERZIJI DELA JAVNIH PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU SREMSKA MITROVICA U TRAJNI ULOG U KAPITAL ISTOG PREDUZEĆA
 • ZAKLJUČAK O KONVERZIJI DELA JAVNIH PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU SREMSKA MITROVICA U TRAJNI ULOG U KAPITAL DOO FULL PROTECT IZ BEOGRADA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "PČELICA" U SREMSKOJ MITROVICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U KUZMINU
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU MILICI ŽIVANOVIĆ, NA POSLOVIMA ZAMENIKA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA BUDŽET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA ZA OBLAST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 • ODLUKA O BESPLATNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU ZA KORISNIKE PENZIJA I LICA STARIJIH OD 65 GODINA KOJA NEMAJU STATUS PENZIONERA
 • ISPRAVKA: Odluka o uslovima isporuke i snabdevanja toplotnom energijom - naknadno objavljivanje priloga broj 1


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex