Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sremska Mitrovica

(broj 1 od 23.01.2018.)


  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U GRADSKIM UPRAVAMA, STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI NASELJENOG MESTA DIVOŠ ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKE "SREMSKA MITROVICA" ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • PROGRAM UREĐENJA, OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA I GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA I UREĐENJA GRADSKE PLAŽE U SREMSKOJ MITROVICI ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)
  • ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU POČETNE CENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex