Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 9 od 10.06.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Sombora za 208. godinu sa konsolidovanim izveštajem o trošenju sredstava budžetskih korisnika
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2019. godinu
 • Rešenje o obrazovanju komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Sombora za 2020. godinu
 • Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija budžetu grada Sombora
 • Odluka o ukidanju i pokretanju postupka likvidacije Galerije "Stojkov"
 • Odluka o pristupanju izradi Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini-parc.br. 9857/9 K.O. Sombor 1, neposrednom pogodbom, bez naknade, i obrazovanju i imenovanju radne grupe za izradu ovog Elaborata
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Kolut
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine grada Sombora (prim. dr Zoran Parčetić)
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika (prim. dr Zoran Parčetić)
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika (Milica Simendić)
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Sombora (Milan Stojkov)
 • Rešenje o četvrtim izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju komisije za planove grada Sombora
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP "Prostor" Sombor (Goran Nonković)
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Prostor" Sombor (Goran Nonković)
 • Rešenje o imenovanju izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o imenovanju drugostepene izborne komisije
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog pozorišta Sombor
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog pozorišta Sombor (Bojana Kovačević)
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor (Milan Stakić)
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor (Milan Stakić)
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Ustanove za kulturu Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor (Saša Milić)
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor (Vesna Šašić, rođ. Paštrović)
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora "Apoteka" Sombor (Desanka Vitas)
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora "Apoteka" Sombor (Desanka Vitas)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora "Apoteka" Sombor (Aleksandra Stanić/Petar Rašić)
 • Rešenje o izmeni i dopunu rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu Gradski muzej Sombor (Darko Kosanović/Dragan Ružić)
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu Gradska biblioteka "Karlo Bijelicki" Sombor (Gorana Koporan/Fransoaz Molnar)
 • Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Sombora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 62/2018 od 07.03.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodovod" Bezdan
 • Odluka Nadzornog odbora o prvim izmenama i dopunama odluke o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 62/2018 od 07.03.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodovod" Bezdan
 • Pravilnik o prvim izmenama i dopunama pravilnika o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora
 • Program merenja nivoa buke u životnoj sredini na teritoriji grada Sombora za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadno-Bačkog okruga za agroekonomsku 2018/2019.g.
 • Rešenje o utvrđivanju naknada odbornicima i članovima radnih tela koje imenuje Skupština grada Sombora
 • Ispravka tehničke greške
  • - Prilog - Prilog 1 - Završni račun budžeta grada Sombora za 2018. godinu Prilog 2 - Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2019. godinu Prilog 3 - Uz Odluku o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Kolut Prilog 4 - Saglasnost na Odluku o mreži osnovnih škola


  Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
  službenih glasila
  pogledajte u DEMO verziji pravne baze
  Paragraf Lex