Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 24 od 22.10.2020.)


 • Odluka o prvom rebalansu Odluke o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu
 • Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada
 • Odluka o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na teritoriji Grada Sombora
 • Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju Projekta upravljanje pijacom - Poslovnom zonom u Somboru (kvantaška pijaca, hladnjača, tržnica sa pratećim objektima)
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekta upravljanje pijacom - Poslovnom zonom u Somboru (kvantaška pijaca, hladnjača, tržnica sa pratećim objektima)
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju poljoprivrednog kompleksa na katastarskim parcelama broj 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 K.O. Stanišić
 • Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke Sombor
 • Rešenje o imenovanju članova Gradskog saveta roditelja za školsku 2020/2021. godinu
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor na objektima izgrađenim na katastarskoj parceli br. 226 K.O. Riđica, upisano u list nepokretnosti br. 762 K.O. Riđica
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja Predškolskoj ustanovi "Vera Gucunja" Sombor i davanju na korišćenje Mesnoj zajednici "Aleksa Šantić" objekta površine 797 m2, ulica Školska br. 4 u Aleksa Šantiću, katastarska parcela br. 476/1 K.O. Aleksa Šantić
 • Odluka o davanju na korišćenje objekata izgrađenih na katastarskoj parceli broj 9068/1 K.O. Sombor-1 Mesnoj zajednici "Stara Selenča" Sombor, Dalmatinska br. 10.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta Grada Sombora za Javno komunalno preduzeće "Prostor" Sombor za 2020. godinu
 • PRILOG 1 - Odluka o prvom rebalansu Odluke o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu
 • PRILOG 2 - uz Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju poljoprivrednog kompleksa na katastarskim parcelama broj 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 K.O. Stanišić


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex