Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Sombora

(broj 11 od 05.07.2019.)


 • Odluka o upotrebi imena i simbola Grada Sombora
 • Odluka o pečatima organa Grada Sombora
 • Odluka o utvrđivanju naziva dela ulica u zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora
 • Odluka o osnivanju Gradskog muzeja Sombor
 • Odluka o mreži Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor
 • Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana grada Sombora
 • Odluka o izradi plana Generalne regulacije centralne zone "Venac" PGR-01
 • Odluka o donošenju plana Detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan i od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za realizaciju projekta vršenja usluga od javnog značaja-dimničarskih usluga na teritoriji grada Sombora
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Istorijskog arhiva Sombor
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Sombor
 • Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu - Kulturni centar "Laza Kostić" Sombor (Srđan Koncoš/Ivana Kuruc)
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu životne sredine (Ljiljana Tica/Milica Alavanja Vagić)
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za turizam (Ljiljana Tica/Milica Simendić)
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje tehničke škole Sombor (Josip Merei/Tamaš Kanižai)
 • Rešenje o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o petim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor
 • Odluka Nadzornog odbora JKP "Vodokanal" Sombor o petim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor
 • Akta Načelnika Gradske uprave
 • Rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu Plana postepenog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za 2019. godinu (Odluka o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2019. godinu)
 • Prilog 1 - Elaborat o mreži Predškolske ustanove na teritoriji grada Sombora za period od 2018. godine do 2023. godine (uz Odluku o mreži Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor)
 • Prilog 2 - Uz Odluku o izradi Generalnog urbanističkog plana grada Sombora
  • Rešenje
  • Grafika
 • Prilog 3 - Uz Odluku o izradi plana Generalne regulacije centralne zone "Venac" PGR-01
  • Rešenje
  • Grafika
 • Prilog 4 - Uz Odluku o donošenju plana Detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan i od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan
 • Prilog 5 - Zbirni koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex