Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Smedereva

(broj 1 od 03.03.2020.)


 • Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije za izbor odbornika Skupštine grada Smedereva u stalnom sastavu i njihovih zamenika
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smedereva za 2020. godinu
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Smedereva za 2019. godinu
 • Odluka o donošenju Plana kvaliteta vazduha za grad Smederevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva
 • Zaključak o usvajanju noveliranog Projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture i popločavanje/rekonstrukciju trgova i drugih javnih površina, sve sa pratećim mobilijarom u gradu Smederevu, sa javnim plaćanjem
 • Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda na području grada Smedereva za 2020. godinu
 • Godišnji program mera i radova na smanjenju rizika od poplava na vodotocima II reda na području grada Smedereva za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dimitrije Davidović" u Smederevu
 • Odluka o izradi Izmene plana detaljne regulacije Luka Smederevo
 • Odluka o dopunama i izmenama Odluke o platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Smedereva i naknadama za rad članova radnih tela Skupštine grada Smedereva i o platama zaposlenih u Gradskoj upravi grada Smedereva
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Apoteke "Smederevo" u Smederevu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Smederevo
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo) i imenovanju predsednika, sekretara, članova Komisije i njihovih zamenika
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo
 • Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Smedereva u 2020. godini
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva
 • Zaključak kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Smedereva za 2020. godinu
 • Program o izmenama i dopunama Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i zadataka za realizaciju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u Smederevu 2018-2021. godine za 2020. godinu
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Smedereva za 2020. godinu
 • Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu ("Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019-prečišćen tekst i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015 - prečišćen tekst, 9/2015, 11/2016, 5/2018 i 1/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 8/2010 i 8/2011)
 • Prečišćen tekst Odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i parkova u naseljenim mestima na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2018 i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o javnim parkiralištima ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o pristupanju osnivanja Slobodne zone Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 9/2010, 2/2012 i 2/2016)
 • Prečišćen tekst Odluke o odobravanju posebnih pogodnosti za rad korisnika "Slobodne zone Smederevo D.O.O. Smederevo" ("Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 1/2015)
 • Prečišćen tekst Odluke o odobravanju posebnih pogodnosti za privredne subjekte koji investiraju na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 4/2013 i 1/2015)
 • Prečišćen tekst Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 11/2016 i 4/2018)
 • Prečišćen tekst Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017-knjiga 4, 14/2017, 1/2018 i 7/2018)
 • Prečišćen tekst Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019 i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o korišćenju javnih površina na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019 i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o uslovima i načinu obavljanja poslova komunalno - milicijskog nadzora i kontrole parkiranja na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019 i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o manifestacijama i festivalima u oblasti kulture i turizma od značaja za grad Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 7/2014 i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015-prečišćen tekst i 6/2017-knjiga 4)
 • Prečišćen tekst Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 1/2019 i 4/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016 i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)
 • Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2017-prečišćen tekst i 3/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex