Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 6/2022 od 19.04.2022.)


 • ODLUKU O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
 • IZMENU KADROVSKOG PLANA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2022. GODINU
 • ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VLADIMIRCIMA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 52, BR. 53 I BR. 54, SVE U KO VLADIMIRCI I KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 7/1, BR. 10 I BR. 67, SVE U KO BOBOVIK
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U VLADIMIRCIMA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 52, BR. 53 I BR. 54, SVE U KO VLADIMIRCI I KATASTARSKIM PARCELAMA BR. 7/1, BR. 10 I BR. 67, SVE U KO BOBOVIK
 • ODLUKU O USVAJANJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE VLADIMIRCI OD 2021 - 2031 GODINE
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OPŠTINE VLADIMIRCI OD 2021 - 2031 GODINE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM - RIĐAKE
 • ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIMIRCI NEPOSREDNOM POGODBOM - PROVO
 • ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE VLADIMIRCI SELO NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKU O RAZREŠENJU I IMENOVANJU POVERENIKA OPŠTINE ZA SAVET MESNE ZAJEDNICE SKUPLJEN NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA PERIOD 01.01.2022 - 31.03.2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI - PREČIŠĆEN TEKST - BROJ NO 08/2022-2 OD 01.04.2022. GODINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "IZVOR" VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMICRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KADROVSKA, ADMINISTRATIVNA PITANJA, RADNE ODNOSE, PRIZNANJA I NAGRADE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • ZAKLJUČAK O PREDLOGU RAZREŠENJA ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA
 • REŠENJE O DAVANJU AGLASNOSTI NA POVEĆANJE CENA USLUGA JP IZVOR VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex