Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 29 od 27.12.2019.)


 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROCENU VREDNOSTI ULOGA U NENOVČANOM OBLIKU ZA JKP "PROGRES" KOCELJEVA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU POSEBNOG PROGRAMA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE KOCELJEVA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZA PERIOD I - XII 2020. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE KOCELJEVA
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA", OPŠTINA KOCELJEVA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE ZBOG NASTUPANJA SMRTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJEO O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "KOCELJEVA" IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZBOG ISTEKA MANDATA NA KOJI SU IMENOVANI
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA U STALNOM SASTAVU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex