Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 26/2021 od 20.10.2021.)


 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić za period 01.01-30.06.2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na predlog Prve izmene Posebnog programa korišćenja sredstava subvencija iz budžeta opštine Bogatić za 2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na predlog druge izmene Programa poslovanja JKP "Bogatić" Bogatić za 2021. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 5244 K.O. Dublje
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarskih parcela br. 10993 i 10999/7 K.O. Bogatić
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 5486 K.O. Glušci
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 3509 K.O. Banovo Polje
 • Odluka o formiranju jedinice Civilne zaštite
 • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova prevoza učenika sa područja opštine Bogatić
 • Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost kao posebnog stalnog radnog tela Skupštine opštine Bogatić
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bogatić
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Komisije za odnose sa verskim zajednicama Skupštine opštine Bogatić i imenovanju novog člana
 • Rešenje o konstataciji prestanka dužnosti predsednika Komisije za sport Skupštine opštine Bogatić
 • Rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sport Skupštine opštine Bogatić
 • Rešenje o konstataciji prestanka mandata predsedniku Opštinske izborne komisije opštine Bogatić
 • Rešenje o imenovanju predsednika Opštinske izborne komisije opštine Bogatić
 • Rešenje o konstataciji prestanka mandata članovima Upravnog odbora Predškolske ustanove "Slava Ković" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Slava Ković" Bogatić
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora "Mačvanske srednje škole" u Bogatiću i imenovanju dva nova člana
 • Rešenje o razrešenju jednog člana Školskog odbora Osnovne škole "Cvetin Brkić" u Glušcima i imenovanju novog člana
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturno-obrazovnog centra "Bogatić" Bogatić
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke "Janko Veselinović" Bogatić
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bogatić

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex