Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 2 od 13.02.2020.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT JAVNOG UGOVORA O JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI GRADSKO - PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • JAVNI UGOVOR ZA JAVNO - PRIVA TNO PARTNERSTVO SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE PRE - VOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI AKTA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JEVREM OBRENOVIĆ
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "SREM-MAČVA" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "PARKING - ŠABAC" ZA 2020 GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "TOPLANA - ŠABAC" ZA 2020 GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "VODOVOD - ŠABAC" ZA 2020 GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "STARI GRAD" ŠABAC ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "JEVREMOVAC" - DRUGA IZMENA
 • ODLUKA O IZRADI PDR ZA IZGRADNJU VAKUUMSKE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ŠTITAR
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR ZA IZGRADNJU VAKUUMSKE KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ŠTITAR
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PDR "ZORKA - RADNA ZONA ISTOK, IZMENA 1" U ŠAPCU
 • ODLUKA O USVAJANJU PDR "SEOSKO GROBLJE" U MAČVANSKOM PRIČINOVIĆU
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE
 • ODLUKA O LOKALNIM NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU OBJEKATA ZA DEPONOVANJE I SEPARACIJU REČNIH AGREGATA NA VODNOM ZEMLJIŠTU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA ŠAPCA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA TRGA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE PRNJAVOR
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP REGIONALNA DEPONIJA "SREM - MAČVA" ŠABAC
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA PO DETETU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "POLETARAC" KOCELJEVA ZA 2020. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex