Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 17/2020 od 04.09.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA O EKSTERNOJ REVIZIJI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PRVOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • IZMENA KADROVSKOG PLANA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA I VISINE TAKSE ZA KORIŠĆENJE JAVNE POVRŠINE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU JAVNOG OSVETLJENJA
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROJEKTA DOMA ZDRAVLJA VLADIMIRCI "ZA ZDRAVIJE SUTRA"
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I GARANCIJI FONDACIJI "NOVAK ĐOKOVIĆ"
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI - PREČIŠĆEN TEKST
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "IZVOR" VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU DOMA ZDRAVLJA "VLADIMIRCI" VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STATUTARNA PITANJA, ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA FINANSIJE I BUDŽET
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA FINANSIJE I BUDŽET
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, I SEKRETARA KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA POSAVOTAMNAVSKE SREDNJE ŠKOLE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽIKA POPOVIĆ" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE DECE "SUNCOKRETI" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "IZVOR" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "DIŠA ATIĆ" VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI, IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI, IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLADIMIRCI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIMIRCI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex