Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 16 od 19.08.2019.)


 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU, ZA PRVIH ŠEST MESECI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JKP "PROGRES" KOCELJEVA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2018. GODINE, KOJI JE SVOJIM AKTOM USVOJIO NADZORNI ODBOR JKP "PROGRES" KOCELJEVA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JKP "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2018. GODINU, SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA, KOJI JE SVOJIM AKTOM USVOJIO NADZORNI ODBOR JKP "PROGRES" KOCELJEVA
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA AKT NADZORNOG ODBORA JKP "PROGRES" KOCELJEVA O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANJU JKP "PROGRES" KOCELJEVA ZA 2018. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ODLUKE O IZMENI FINANSIJSKOG PLANA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" KOCELJEVA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA IZ REDA ZAPOSLENIH, ZBOG ODLASKA U INVALIDSKU PENZIJU
 • REŠENJE O KONSTATACIJI PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZBOG PODNETE I OBRAZLOŽENE OSTAVKE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA IZ REDA ZAPOSLENIH, NA PREDLOG NASTAVNIČKOG VEĆA OSNOVNE ŠKOLE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIĆA STANOJLOVIĆ" KOCELJEVA IZ REDA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA (U STALNOM SASTAVU)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZDVAJANJE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "RED FRUIT KNOW-HOW FOR A BETTER LIFE" U SKLADU SA SPORAZUMOM O PROJEKTNOJ SARADNJI
 • REŠENJE O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG U GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ZA KAT. PAR. BR. 2785/9 KO MAJUR

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex