Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 11 od 26.06.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA GRADA ŠAPCA ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OCENE USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ŠABAC ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE
 • ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA REBALANS POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "ŠABAC" - REVIZIJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE "POCERSKI PRIČINOVIĆ" - PRVA IZMENA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "SEOSKO GROBLJE" U MAČVANSKOM PRIČINOVIĆU
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "SEOSKO GROBLJE" U MAČVANSKOM PRIČINOVIĆU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU GENERALNOG PLANA ZA ŠABAC I PRIGRADSKA NASELJA: MAJUR, JEVREMOVAC, POCERSKI PRIČINOVIĆ, JELENČU I MIŠAR SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI KOJE SE ODNOSE NA GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
 • ODLUKA DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA POTREBE USKLAĐIVANJA GENERALNOG PLANA ZA ŠABAC I PRIGRADSKA NASELJA: MAJUR, JEVREMOVAC, POCERSKI PRIČINOVIĆ, JELENČU I MIŠAR SA ODREDBAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI KOJE SE ODNOSE NA GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO TRASE NEKATEGORISANOG PUTA NA K.P. BR. 1796 KO PETLOVAČA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE "DEO BLOKA 21" (KOMPLEKS AMAN) U ŠAPCU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "DEO BLOKA 113 U ULICI KRALJA MILANA" U ŠAPCU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE TOPLOTNE ENERGIJE ZA KRAJNJE KUPCE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE GRADA ŠAPCA ZA PERIOD OD 2018-2021. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA ŠAPCA - REVIZIJA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA ŠAPCA ZA 2019. GODINU - REVIZIJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SAHRANJIVANJU NA PODRUČJU MESNE ZAJEDNICE ŠEVARICE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA PODRUČJU GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU I PROMENI NAZIVA POJEDINIM ULICAMA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA I ZASELAKA NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI STATUTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" ŠABAC
 • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U ŠAPCU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA GRADA ŠAPCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE ŠABAČKE I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA ŠAPCA I IMENOVANJU NOVOG
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZEVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex