Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 58 od 11.12.2020.)


 • Odluka o budžetu grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta za period 01.01.2020.-30.09.2020. godine
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o.Beograd
 • Odluka o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Grad Prokuplje za obavljanje delatnosti pružanja usluga na teritoriji Grada Prokuplja na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o utvrđivanju naknade za korišćenje javnih površina
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o određivanju prostora na teritoriji grada Prokuplja na kojem nije dozvoljeno javno okupljanje
 • Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnu svojinu Grada Prokuplja
 • Odluka o inicijativi za uspostavljanje saradnje sa drugim jedinicama lokalne samouprave u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
 • Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja prikupljanjem pismenih ponuda
 • Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Prokuplja javnim nadmetanjem
 • Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima i ulicama na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju troškova gradskog prevoza socijalno ugroženih penzionera i samohranih roditelja bez zaposlenja na teritoriji Grada Prokuplja
 • Odluka o erozivnim područima i protiverozivnim merama
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Kadrovski plan Gradske uprave Grada Prokuplja
 • Kodeks ponašanja Službenika i nameštenik Gradske uprave i Gradskog pravobranilaštva Grada Prokuplja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća Grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Grada Prokuplja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Štaba za vanredne situacije Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period 01.01.2020. -30.09.2020. godine JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program korišćenja subvencija za 2021. godinu JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP za urbanizam i uređenje Grada Prokuplja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija za 2021. godinu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Strateške smernice za smanjenje gubitka vode na duži rok JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "HAMMEUM" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje za 2021. godinu
 • Razmatranje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Narodnog muzeja "Toplice" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" u Prokuplju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada PU "Neven" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Kadrovskog plana Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" u Prokuplju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Kadrovskog plana Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Kadrovskog plana Kulturno obrazovnog centra "Toplica" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Kadrovskog plana Narodne biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Kadrovskog plana Narodnog muzeja "Toplice" Prokuplje za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma kulture "Radivoj Uvalić - Bata" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Neven" Prokuplje
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Sportskog centra Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Skupštine DOO "Biznis Inkubator Centar"
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić u Prokuplju"
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole "Kornelije Stanković" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole za obrazovanju odraslih Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za finansiranje talenata u gradu Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Zadužbine Ljubomira M. Lešjanin i žene mu Darinke Lešjanin
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "9. Oktobar" Prokuplja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex