Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 44 od 07.10.2020.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o verifikaciji mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća grada Prokuplja
 • Rešenje o izboru člana gradskog veća grada Prokuplja
 • Odluka o pristupanju otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Prokuplja
 • Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o opštem kućnom redu u stambenom i stambeno-poslovnom zgradama na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o uređivanju i održavanju javnih zelenih površina i drvoreda
 • Odluka o održavanju čistoće
 • Odluka o pijacama
 • Odluka o javnim parkiralištima
 • Odluka o javnoj kanalizaciji i odvođenju otpadnih voda
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o utvrđivanju radnog vremena u trgovini, zanatstvu, ugostiteljstvu, i objektima za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću
 • Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju
 • Odluka o javnom vodovodu
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmeni odluke o osnivanju JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje
 • Odluka o obrazovanju robnih rezervi mesa u živoj stoci
 • Rešenje o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prokuplja i imenovanju članova
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Godišnjeg finansijskog izveštaja Doma kulture "Radivoj Uvalić Bata"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Godišnjeg obračuna Narodne biblioteke
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje usaglašen sa Odlukom o izmeni odluke o budžetu grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Prokuplja za JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada Prokuplja za 2020. godinu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu programa poslovanja za 2020. godinu JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan subvencija za 2020. godinu Biznis inkubator centra d.o.o. Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Narodne biblioteke "Rade Drainac" Prokuplje
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Doma kulture
 • Rešenje o razrešenju direktora Sportskog centra Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora Sportskog centra Prokuplje
 • Rešenje o razrešenju direktora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju
 • Rešenje o prestanku mandata vd. direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora JKP "HAMMEUM" Prokuplje
 • Rešenje o prestanku funkcije vd. direktora Turističke organizacije grada Prokuplja
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju vd. direktora KOC "Toplica" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova UO i NO Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju UO i NO Apoteke Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova UO i NO Narodnog muzeja "Toplice" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju UO i NO KOC "Toplica" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole "15. Maj" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova UO i NO Narodne biblioteke "Rade Drainac" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ratko Pavlović Ćićko" u Prokuplju
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova ŠO OŠ "Sveti Sava"
 • Operativni Plan odbrane od poplava na teritoriji grada Prokuplja za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex