Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 36 od 08.09.2020.)


 • Odluka o izmeni Odluke o budžetu grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Izmenjen Kadrovski plan Gradske uprave grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Odluka o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u PU "Neven" Prokuplje u radnoj 2020/2021. godini
 • Odluka o utvrđivanju manjeg broja dece u vaspitnim grupama u PU "Neven" Prokuplje u radnoj 2020/2021. godini
 • Odluka o finansiranju troškova gradskog prevoza socijalno ugroženih penzionera i samohranih roditelja bez zaposlenja na teritoriji grada Prokuplja
 • Odluka o usvajanju plana generalne regulacije Prokuplja
 • Odluka o merama zaštite poljoprivrednog zemljišta od poljske štete i elementarnih nepogoda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o verifikaciji mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini grada Prokuplja za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje za period 01.01-31.12.2019. god.
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2020. do 31.03.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2020. do 31.06.2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Narodnog muzeja Toplica za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni i dopuni Statuta Narodnog muzeja Toplica Prokuplje
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2019. godinu KOC
 • Rešenje o davanju Saglasnosti na Statut KOC
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju Istorijskog arhiva "Toplica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmeni Statuta Istorijskog arhiva "Toplica"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad "Toplica" u Prokuplju za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na plan rada Sportskog centra Prokuplje za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za razvoj, privredu i budžet Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za urbanizam i stambeno komunalne delatnosti Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za javne službe Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za propise Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za predstavke i žalbe Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za razvoj poljoprivrede i sela Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o osnivanju Komisije za sport, fizičku kulturu i rekreaciju Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole "Dr Aleksa Savić"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex