Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Prokuplja

(broj 34/2022 od 26.08.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika
 • Izveštaj o verifikaciji mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Odluka o izmeni odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Gradskog veća grada Prokuplja
 • Izbor člana Gradskog veća
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2022. godinu, usaglašenog sa Odlukom o izmeni odluke o budžetu grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija za JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja za 2022. godinu usaglašenog sa Odlukom o izmeni odluke o budžeti grada Prokuplja za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period 01.01.2022. do 31.03.2022. JP za urbanizam i uređenje grada Prokuplja
 • Rešenje o prestanku prava zakupa i davanju u zakup novim zakupcima dela katastarske parcele br. 2412/2 KO Prokuplje koja je u javnoj svojini grada Prokuplja
 • Rešenje o uspostavljanju prva stvarne službenosti bez naknade na kat. par. br. 1234 i 2248 KO Zdravinje i kat. par. br. 2220 i 24125 KO Donja Bresnica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Komisije za razvoj, privredu i budžet Skupštine grada Prokuplja
 • Rešenje o izmeno Rešenja o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Toplice" Prokuplje
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Ratko Pavlović Ćićko" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Milić Rakić Mirko" u Prokuplju
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora OŠ "Vuk Karadžić" Žitni Potok

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex